DeviceVRRM/ VDRMIT(AV)TCVTMITSMI2tdv/dtIGTVGTIRRM/ IDRMTVJRth(j-c)Outline
Type@ pxIF(AV)
(V)(A)(0C)(V)(A)A2sx103(V/µS)(mA)(V)(mA)(0C)(0C/W)
PWB 80 A
400-600801161.22500262001502121500.35IR-15
PWB 100 A
400-6001001141.23300512001502151500.3IR-15
PWB 130 A
400-6001301121.283500512001502301500.2IR-15
PWB 200 A
400-6002001211.260001502001502601500.12IR-16
PWA 200 A
400-6001001261.233001402001502151500.30IR-17
PWA 150A
400-6001501191.235001502001502601500.15IR-18
x

    captcha